Wie ben ik?

 

Mijn naam is Monika Rol en ik ben gecertificeerd extern Vertrouwenspersoon en Vertrouwenspersoon Integriteit.

 

Als vertrouwenspersoon ben ik een aanspreekpunt voor en heb ik een open oor voor medewerkers die met klachten of enigerlei vorm van ongewenste omgangsvormen op de werkplek worden geconfronteerd.

Ik zal de medewerker die een probleem heeft bijstaan, begeleiden en advies geven.

 

Ik onderneem uitdrukkelijk alléén op verzoek van diegene die mij om hulp vraagt stappen, bijvoorbeeld door te adviseren over verdere mogelijkheden, door te verwijzen naar de directie, leidinggevende, afdeling P&O, externe hulpverlenende instanties of door te bemiddelen tussen betrokkenen.

 

Als vertrouwenspersoon ben ik gehouden aan geheimhouding van de aan mij ter kennis gekomen feiten die de privacy van de medewerker kunnen schaden. Slechts uitdrukkelijk met toestemming van de betrokken medewerker kan hiervan worden afgeweken. Deze plicht vervalt niet als ik niet meer als vertrouwenspersoon werkzaam ben.

 

In deze rol ben ik geen bedrijfsmaatschappelijk werker en staat integriteit en vertrouwen als hoge prioriteit.

 

Als vertrouwenspersoon verricht ik ondersteuning bij Psychosociale arbeidsbelasting zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk.

 

Mijn taken zijn:

 

  • Het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen die hulp en advies nodig hebben.
  • Medewerkers helpen de problematiek te verhelderen en het proces in gang zetten naar een oplossingsgerichte keuze
  • Een bemiddelende rol vervullen tussen slachtoffer en dader bij ongewenste omgangsvormen.
  • Het doorverwijzen naar andere bevoegden of hulpverleningsinstanties (intern/extern) of advies hierover.
  • Het verlenen van nazorg aan slachtoffers van ongewenste omgangsvormen.
  • Ervoor zorgdragen dat medewerkers weten wie ik ben en wat ik doe.